Openingstijd

Openingtijd

Praktijkregels

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt.

Deze huisregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor u als patiënt.
Om uw gebit zo lang mogelijk in goede staat te houden én om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne; gezien het belang dat wij hieraan hechten, zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.
Om een voor beide partijen voorspelbare situatie te kunnen creëren, is het van groot belang dat u onze praktijk regelmatig bezoekt. Wij adviseren kinderen om twee keer per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. De controletermijn van volwassenen wordt individueel bepaald.
Was u niet in de gelegenheid voor het bezoek aan onze praktijk (goed) te poetsen? Vraag dan aan de receptioniste om een tandenborstel. Tandpasta is ook altijd aanwezig. Zo wordt voor ons het werk een stuk aangenamer en plezieriger!
Buitenlandse patiënten welke de Nederlandse (of Engelse of Duitse ) taal niet machtig zijn worden verzocht een tolk mee te nemen.
Gelieve 5 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd te arriveren en uw aanwezigheid kenbaar te maken bij de receptioniste. Aangezien wij een zorgverlenende sector zijn, kunnen behandelingen wel eens langer duren dan gepland. Wij zullen de voor u gereserveerde tijd altijd benutten. Helaas kan het hierdoor wel eens voorkomen dat er uitloop ontstaat. De uitlooptijd valt op geen enkele manier op de tandarts/mondhygiënist te verhalen
Wij behouden ons het recht voor een afspraak tijdig te verzetten. U bent zelf verantwoordelijk om de juiste adresgegevens en telefoongegevens aan ons door te geven, zodat wij u tijdig kunnen bereiken wanneer er wijzigingen zijn in uw afspraak.
Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen. Daarom dient U te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij u te hebben. Dit geldt ook voor een inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje. Uw burgerservicenummer (BSN) zullen wij in uw kaart noteren.
De patiënt is verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van veranderingen in de verzekeringsgegevens, adresgegevens (inclusief email-adres en gsm): de patiënt kan dit voor de behandeling doorgeven via de mail of bij de balie bij aanmelden voor de afspraak. Dit geldt ook voor wijzigingen in geval van gezondheid en medicijngebruik.
De tandarts beoordeelt uw gebit bij uw bezoek zo nauwkeurig mogelijk . Indien u een voorgestelde behandeling niet wenst, wordt dit aangegeven in uw patiëntendossier. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw afwijkende keuze van behandeling.
Wij dulden geen ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie worden niet getolereerd in onze praktijk en heeft onmiddellijke uitschrijving van ons patiëntenbestand tot gevolg en mogelijke juridische consequenties.
Op diverse openbare ruimtes binnen Dentilia hangen camera’s. Eenieder die zich in ons gebouw bezoekt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
Onze praktijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor beschadigingen, verlies en diefstal van eigendommen tenzij u meent door schuld of nalatigheid van onze praktijk schade te hebben ondervonden. Parkeren op de eigen parkeerplaatsen naast het gebouw is voor eigen risico.
Wij willen u vragen om het geluid van uw mobiele telefoon in de praktijk uit te zetten. In de wachtkamer kunt u gebruik maken van gratis Wi-Fi.
Roken is in de praktijk niet toegestaan. Buiten het gebouw vragen wij u alleen te roken op een ruime afstand van de entree. Uitgetrapte sigaretten en kauwgom op ons terrein vinden wij een vies gezicht.
Het nuttigen van consumpties is niet toegestaan vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen.
Deze huisregels en voorwaarden kunnen gewijzigd worden. De patiënt is zelf verantwoordelijk voor om zich hiervan op de hoogte te stellen. Dentilia adviseert hiervoor regelmatig de website te bezoeken.
Huisdieren zijn niet toegestaan in het pand vanwege hygiëne en infectiepreventie redenen. Hulphonden vormen hierop een uitzondering.
In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens is Dentilia verplicht u mede te delen dat uw telefoonnummer en email adres gegevens online staan via de webagenda. Indien u dit niet wenst kunt u dit aangeven en wordt u gedeactiveerd voor gebruik van onze webagenda.
Deze voorwaarden en huisregels gaan in op 1-1-2018 en daarmee komen oude voorwaarden en huisregels te vervallen.
Wij hanteren voor de patiëntenadministratie een privacyreglement. Dat houdt onder meer in dat u inzage heeft in uw gegevens en dat wij derden alléén met uw toestemming uw gegevens mogen verstrekken.
Wij zullen de behandelingen naar best inzicht en vermogen uitvoeren, zoals verwacht wordt van een goed vakman en conform de gedrags- en beroepsregels. De tandarts heeft bij de Nederlandse wet een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
Alle informatie op deze website is zo zorgvuldig mogelijk door ons opgesteld. De praktijk is echter niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.
In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel (BHV-er)of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) op te volgen.

Tot slot: graag zouden wij vanuit de patiënten ook suggesties, ideeën, op- en aanmerkingen ontvangen naar aanleiding van een behandeling, de wachtkamerinrichting, de praktijkorganisatie of andere zaken welke uw aandacht hebben.

Laatste nieuws