Openingstijd

Openingtijd

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Patiënt: de persoon die aan Dentilia opdracht heeft gegeven tot het verrichten van tandheelkundige werkzaamheden (behandelingen).
 • Behandeling: alle behandelingen, zoals in een offerte of te voren aan patiënt gestuurde factuur vastgelegd en alle direct met de (mondelinge) opdracht van patiënt verband houdende handelingen.
2. Toepasselijkheid

Strekking voorwaarden

 • Deze voorwaarden strekken ter verduidelijking ten behoeve van de patiënt van de inhoud van de voorwaarden, die gelden bij de uitvoering van de opdracht tussen de patiënt en Dentilia en gelden voor iedere overeenkomst tussen patiënt en Dentilia waarop Dentilia deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Indien partijen van deze voorwaarden af wensen te wijken, dient dat schriftelijk te zijn vastgelegd.

De overeenkomst

 • De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de tandheelkundige behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt, hierna te noemen de overeenkomst. Zij worden aan de patiënt of zijn wettelijk vertegenwoordiger(s) beschikbaar gesteld, zijn aanwezig in de wachtkamer of worden op verzoek toegezonden.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst komt in beginsel tot stand op het moment dat de patiënt akkoord gaat met de behandeling. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden.
 • De door Dentilia gemaakte offertes zijn vrijblijvend. Op de offertes staat de geldigheidsduur vermeld. De patiënt verklaart zich automatisch akkoord met de offerte op het tijdstip van aanvang van de betreffende behandeling.

Uitvoering opdracht

 • De tandarts zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Zij zal de opdracht uitvoeren, indien en voor zover van toepassing, in overeenstemming met de Gedrags- en beroepsregels.
 • Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De tandarts heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
3. Geheimhouding en exclusiviteit
 • Dentilia is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan Dentilia door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting tot geheimhouding geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.
 • Dentilia is gerechtigd de informatie, die men verkregen heeft, te gebruiken voor statistische of presentatiedoeleinden. Dentilia zal er daarbij voor zorgen dat de informatie niet te herleiden is tot de individuele patiënt.
4. Derden

De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen. Zij zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7: 409 en 7: 422 lid 1 BW zijn niet van toepassing.

5. Afspraken, Annulering, email-service
 • Alleen in geval van uiterste noodzaak kan een afspraak uiterlijk 48 uur van te voren kosteloos door de patiënt worden geannuleerd. Het maken van een afspraak is niet vrijblijvend en is altijd persoonsgebonden. De patiënt conformeert zich bij het maken van een afspraak automatisch aan deze annuleringsvoorwaarden.
 • Indien om welke reden dan ook een afspraak niet kan doorgaan, dan moet dit tenminste 2 werkdagen van te voren tijdens openingstijden telefonisch aan Dentilia worden doorgegeven. Onder werkdagen verstaan wij maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en de vrijdagochtend tot 12 uur (weekend en feestdagen uitgesloten).
 • Het annuleren of verzetten van afspraken gebeurt bij voorkeur telefonisch, bij annuleringen per e-mail kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig verwerkt worden.
 • Tijdens vakanties van Dentilia kunnen afspraken alleen per e-mail worden geannuleerd.
 • Voor afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 2 werkdagen van te voren worden geannuleerd worden de kosten voor de gereserveerde kamer in rekening gebracht (€2,-/minuut), wanneer er geen andere patiënten konden worden behandeld of andere gehonoreerde werkzaamheden konden worden verricht.
 • Bij het herhaaldelijk niet nakomen van afspraken hanteren wij een percentage van 100% van het bedrag van de voorgenomen behandeling. Indien u vaker dan 3 maal zonder bericht afwezig bent wordt u als patiënt uitgeschreven.
 • Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. De gereserveerde tijd die niet benut wordt, kan dan wel in rekening gebracht worden.
 • Bij telefonisch gemaakte afspraken wordt de genoteerde afspraak in de agenda van Dentilia als juist zijnde aangemerkt. Door de patiënt zelf genoteerde afspraken in agenda’s, kalenders etc. zijn geheel voor eigen risico.
 • Indien u aan ons uw e-mailadres heeft doorgegeven, ontvangt u in principe in de week voorafgaand aan uw afspraak een geautomatiseerde afspraakherinnering per e-mail. Deze service is bedoeld als extra geheugensteun voor de patiënt. Dentilia heeft hiervoor een juist email-adres nodig. Aan deze oproep service kan echter geen enkel recht ontleend worden en er kan niet worden geclaimd dat de patiënt niet is opgeroepen of de email niet heeft ontvangen. Het niet ontvangen van een herinneringsmail ontslaat de patiënt niet van de plicht tot nakoming van een afspraak. Indien u geen email ontvangen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met onze receptioniste om uw gegevens te controleren.
6. Kosten en betaling

De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel dan wel gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar, en ongeacht of deze door een zorgverzekeraar aan de patiënt zullen worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

De tandarts berekent, tenzij anders door haar aangegeven, de kosten van behandeling ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.

Betalingen dienen binnen 15 dagen na dagtekening van de declaratie door de patiënt te geschieden. De door de patiënt gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde rente, schade en kosten en vervolgens van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs ingeval de patiënt vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien sprake is van een voorschot wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de overeenkomst. Niettegenstaande het vorengaande is de tandarts te allen tijde gerechtigd onmiddellijke en/of contante betaling te verlangen.

Bij nieuw ingeschreven patiënten kan gevraagd worden de kosten van de behandelingen in het 1e jaar van inschrijving direct na afloop van de behandeling per pin aan de receptie te voldoen. Hierover wordt de patiënt vooraf ingelicht.

7. Overschrijding betalingstermijn

Indien de patiënt niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de patiënt steeds onmiddellijk in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling is vereist en zijn de verschuldigde bedragen terstond opeisbaar. In dat geval is de patiënt aan de zorgverlener de wettelijke rente verschuldigd over de periode van het verzuim, alsmede alle kosten die de zorgverlener moet maken om zijn vordering te incasseren, waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40 (zegge : 40 euro), onverminderd het recht van de zorgverlener om de volledige schade te vorderen.

Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd verdere niet spoedeisende behandeling op te schorten of de te verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.

8. Behandeling en informatie

De tandarts informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken. De informatie wordt verschaft op een voor de patiënt geschikt niveau en de zorgverlener gaat na of patiënt de informatie heeft begrepen.

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die een bedrag ter grootte van € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro) of meer aan kosten met zich brengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt. Deze prijsopgave geeft een overzicht van de door de zorgverlener voorgenomen prestaties, het per prestatie in rekening te brengen tarief, alsmede de materiaal- en techniekkosten.

Indien voorafgaande verstrekking van een schriftelijke prijsopgave redelijkerwijs niet mogelijk is dan is de tandarts hiertoe niet gehouden. De zorgverlener zal in dat geval de kosten van de behandeling voorafgaand aan de behandeling met de patiënt bespreken, tenzij ook dat redelijkerwijs niet mogelijk is.

Dentilia kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. Dentilia zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de zorgverlener naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Extra kosten die voortvloeien uit het niet, niet tijdig, niet behoorlijk, of onvolledig ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, komen voor rekening van de patiënt.

De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Dentilia ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

Dentilia legt op verzoek van de patiënt schriftelijk vast voor welke ingrepen van al dan niet ingrijpende aard deze toestemming heeft gegeven.

9. Klachten
 • Indien u van mening bent, dat een behandeling in enig opzicht niet volgens de daaraan te stellen eisen is uitgevoerd, mag u van ons verwachten dat wij ons uiterste best zullen doen het probleem zo goed mogelijk op te lossen. In eerste instantie vragen wij u uw eigen behandelaar in de gelegenheid te stellen het probleem op te lossen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan hebben gegeven, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de klachtenfunctionaris van het KNMT. De praktijk is aangesloten bij de formele klachtenregeling van deze beroepsorganisatie.
 • Klachten omtrent declaraties dienen binnen 8 dagen na declaratiedatum bij de zorgverlener schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.
10. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de zorgverlener is beperkt tot het bedrag waarop de door de zorgverlener afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de zorgverlener onder de verzekering. De patiënt kan deze polis desgewenst inzien op de praktijk van de zorgverlener.

11. Garantievoorwaarden Dentilia

De garantievoorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden van Dentilia en zijn geldig zolang tandarts Billet praktisch werkzaam is voor Dentilia. Bij staking van de praktijk door tandarts Billet komen deze garantievoorwaarden per datum praktijk beëindiging te vervallen. Dentilia behoudt zich het recht voor deze garantievoorwaarden te wijzigen.

De garantievoorwaarden zijn op te vragen bij de praktijkmanager.

12. Privacy reglement

Om er op toe te zien dat wij zorgvuldig met de AVG omgaan, hebben wij een privacyreglement opgesteld. Dit reglement is van toepassing op elke verwerking (geautomatiseerd en niet-geautomatiseerd) van cliëntgegevens die in een bestand zijn of worden opgenomen. Het privacyreglement staat vermeld op de website en kan worden opgevraagd bij de praktijkmanager.

13. Huisregels

De praktijkregels dienen voor de handhaving van een goede organisatie waardoor onze werkzaamheden optimaal verlopen wat de kwaliteit ten goede komt. Daarnaast schept het helderheid voor de patiënten. De huisregels staan vermeld op de website en kunnen worden opgevraagd bij de praktijkmanager.

Laatste nieuws